.
ZAWARTOŚĆ  
  Aktualności
  Wyszukiwarka
  MARSZ 11 MAJA 2013 Wąbrzeźno
  Archiwum aktualności
  Historia powstania
  Nasza "mała Ojczyzna"
  Karta Klubów "Gazety Polskiej"
  Warto posłuchać
  Warto zobaczyć
  Warto poczytać
  Galeria
  Polecane strony
  Kontakt
  Księga gości
  Ankiety
  Forum
  Facebook
  Licznik
5 odwiedzających dzisiaj
Karta Klubów "Gazety Polskiej"

Karta Klubów "Gazety Polskiej"Kluby "Gazety Polskiej" są dobrowolnymi, nierejestrowanymi stowarzyszeniami działającymi w Polsce a także poza jej granicami.


Cele działania klubów 

Celem działalności klubów "Gazety Polskiej" jest wspieranie aktywności społecznej przede wszystkim na szczeblu lokalnym ale także ogólnokrajowym. 
Aktywność ta musi być zgodna z linią programową "Gazety Polskiej". Linia ta wyraża się przez: 
Dbałość o interes narodowy, suwerenność państwa, krzewienie patriotyzmu. 
Budowę państwa i społeczeństwa w oparciu o tradycyjne wartości wywodzące się z kultury chrześcijańskiej. 
Przeciwstawianie się wszelkim formom totalitaryzmu w życiu publicznym, szczególnie komunizmu i faszyzmu. 
Aktywną walkę z polityczną cenzurą. 
Krzewienie zachowań sprzyjających rozwojowi swobodnej debaty. 
Animację i wspieranie społeczeństwa obywatelskiego szczególnie na szczeblu lokalnym. 
Celem działalności klubów jest także wspieranie mediów należących do Strefy Wolnego Słowa, przede wszystkim "Gazety Polskiej" oraz tworzenie niezależnych mediów lokalnych działających zgodnie z linią programową "Gazety Polskiej". 
Od dziesiątego kwietnia celem działania klubów "Gazety Polskiej" stała się walka o wyjaśnienie wszystkich przyczyn katastrofy w Smoleńsku oraz o godne upamiętnienie jej ofiar. 
Kluby mogą być powoływane wyłącznie przez czytelników "Gazety Polskiej". Do powołania klubu potrzebne są minimum trzy osoby, zalecane jest jednak, by nie było to mniej niż pięć osób. 


Klub w okresie założycielskim 

W okresie założycielskim inicjatorzy powołania klubu wyznaczają osobę, która będzie pełnić funkcję przewodniczącego klubu "Gazety Polskiej". Przewodniczący klubu musi podać Prezesowi Klubów "Gazety Polskiej" swoje dane personalne, adres, e-mail i telefon kontaktowy, a także zaproponować miejsce stałych spotkań. Prezes Klubów "Gazety Polskiej" dokonuje rejestracji klubu.


Powołanie klubu 

Po sprawdzeniu, że nowo powołany klub działa zgodnie z "Kartą klubów" "Gazety Polskiej", klub na wniosek Prezesa Klubów do redaktora naczelnego "Gazety Polskiej" może otrzymać prawo do używania loga "Gazety Polskiej". Logo wolno używać wyłącznie w następującej formie "....Klub Gazety Polskiej....". Oznacza to, że przy logu musi być zawsze informacja, że chodzi o "klub". Dysponentem loga jest przewodniczący klubu i on ponosi osobistą odpowiedzialność za jego używanie. Nadanie loga może odbyć się w formie pisemnego certyfikatu.


Cofnięcie prawa do używania "loga" 

Na wniosek Prezesa Klubów "Gazety Polskiej" redaktor naczelny "Gazety Polskiej" może cofnąć prawo do używania loga. Dobrowolne stowarzyszenie ma prawo działać dalej, ale bez szyldu i jakiegokolwiek powoływania się na "Gazetę Polską". Odebranie loga oznacza także wyrejestrowanie klubu. Prawo do używania loga może zostać przywrócone jeżeli klub będzie spełniał zasady zawarte w niniejszej Karcie.


Nowy szef, nowe logo 

Wybór nowego przewodniczącego oznacza wygaśnięcie dotychczasowego prawa do używania loga i konieczność zwrócenia się o ponowne przyznanie tego prawa.


Członek klubu 

Członkiem klubu "Gazety Polskiej" może zostać zarówno obywatel Polski jak i obywatel innego państwa, który zaakceptuje zasady zawarte w niniejszej karcie. Przewodniczący klubu prowadzi listę członków. Sam decyduje o wpisaniu każdego członka klubu na listę. Skreślenie z listy odbywa się na wniosek przewodniczącego klubu do Prezesa Klubów "Gazety Polskiej". Członek klubu nie może podejmować działań szkodzących dobremu imieniu "Gazety Polskiej", ani też swojego klubu. Nie wyklucza to oczywiście prawa do wewnętrznej krytyki.


Przewodniczący klubu 

Przewodniczącym klubu jest osoba wybrana przez członków klubu. Zasady wyboru i odwoływania ustala sam klub. Klub rozstrzyga też o ewentualnym powołaniu innych przedstawicieli (zastępca, sekretarz itp.). 
Przewodniczący klubu decyduje o charakterze spotkań i ich częstotliwości. Członkowie klubu muszą informować przewodniczącego o wszystkich działaniach podejmowanych pod szyldem klubu. Przewodniczący klubu powinien być nie tylko organizatorem, ale także mediatorem szanującym aktywność i godność osobistą każdego członka klubu. Odpowiada osobiście za sposób używania "loga".


Prezes Klubów "Gazety Polskiej" 

Prezes Klubów "Gazety Polskiej" jest desygnowany przez założyciela Klubów "Gazety Polskiej" Tomasza Sakiewicza. W razie jego śmierci lub niemożności działania prawo do wyznaczenia Prezesa przejmuje osoba wyznaczona przez założyciela. Gdyby i to było niemożliwe Prezesa Klubów powołuje sześćdziesiąt procent ostatnio zarejestrowanych klubów, a odwołuje dwie trzecie. 
Do zadań Prezesa Klubów należy rejestrowanie klubów "Gazety Polskiej", występowanie do redaktora naczelnego "Gazety Polskiej" o prawo lub cofnięcie prawa do używania loga. 
Prezes Klubów koordynuje działania informacyjne i działania ogólnopolskie Klubów "Gazety Polskiej".


Regiony "GP" 

Kluby mogą zrzeszać się w regiony. Zrzeszenie w regiony jest dobrowolne, a koordynatorzy są wybierani przez szefów klubów owego zrzeszenia zwykłą większością głosów. Wybór koordynatora zatwierdza Prezes Klubów. 
W każdej społeczności może działać jeden lub więcej klubów "Gazety Polskiej". Tam, gdzie działa więcej niż jeden klub, należy troszczyć się o to, by kluby sobie wzajemnie nie przeszkadzały. Zwalczanie jednego klubu przez drugi jest rażącym naruszeniem zasad niniejszej karty.


Spotkania klubów 

Spotkania klubów mogą być organizowane wyłącznie dla członków, lub także dla osób nienależących do klubu. O charakterze spotkania decyduje przewodniczący klubu.


Zjazd klubów 

Zjazd klubów zwoływany jest na wniosek Prezesa Klubów. 
Na zjeździe klubów każdy zarejestrowany klub ma prawo do jednego głosu. W imieniu klubu głosuje jego przewodniczący lub osoba przez niego wyznaczona. 
Uchwały zjazdu klubów zapadają zwykłą większością głosów poza wyjątkami opisanymi w niniejszej karcie.


Współdziałanie z innymi organizacjami 

Kluby nie mogą wystawiać własnych list w wyborach. Mają natomiast prawo popierania konkretnych osób na listach. Musi ono być realizowane zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej karcie. Członek klubu "Gazety Polskiej" ma prawo w czasie wyborów i w sytuacjach publicznych występów podawać swoją przynależność i funkcję w klubie. 
Kluby "Gazety Polskiej" nie dokonują rejestracji w sądzie, ale mają prawo tworzyć lub współdziałać z organizacjami stowarzyszonymi. Organizacje te nie mogą prowadzić działalności sprzecznej z kartą klubów. Organizacje stowarzyszone (stowarzyszenia, fundacje, podmioty prawa handlowego itp.) mogą być tworzone przez samych członków klubów jak i osoby nie należące do nich. Powinny wspierać logistycznie i finansowo działania samych klubów.


Niezależność klubów "Gazety Polskiej" 

Ruch klubów "Gazety Polskiej" powstał przy "Gazecie Polskiej". Jego działalność jest jednak związana z obecną linią programową "Gazety Polskiej". Gdyby doszło do rażącego odejścia wydawcy "Gazety Polskiej" lub samej redakcji od obecnej linii programowej, Prezes Klubów zobowiązany jest do zwołania Zjazdu klubów i na wniosek dwóch trzecich zarejestrowanych klubów do obrania nowego loga pod którym działać będą kluby "GP". Na zjeździe powinna zostać także zaakceptowana nowa karta działania klubów. 

Zmiany w niniejszej Karcie może dokonać wyłącznie założyciel klubów, a w razie jego niemożności działania Zjazd Klubów głosami dwóch trzecich przedstawicieli klubów. 

Tomasz Sakiewicz 

Warszawa, 25 listopada 2010 r.źródło: http://www.klubygp.pl/arch/2010/2010_11_25.php


 
   
Przycisk Facebook "Lubię to"  
   
Reklama  
   
LICZNIK ODWIEDZAJĄCYCH OGÓŁEM  
  Sklepy internetowe  
WYSZUKIWARKA  
 
Loading